Všeobecné obchodní podmínky

Internetového on-line obchodu www.originalnibryle.cz
společnosti Sasfin a.s., Běhounská 7, 602 00 Brno
IČ:25530895, DIČ:CZ25530895, spisová značka: B 2630 vedená u Krajského soudu v Brně,

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky společnosti Sasfin a.s. (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.originalnibryle.cz.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.originalnibryle.cz a další související právní vztahy.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a novel a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a novel.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.originalnibryle.cz (dále jen „webové rozhraní“) může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci na webovém rozhraní a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Ceny zboží

Webové rozhraní obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží (dále jen „kupní cena“). Prodávající je plátcem DPH. Kupní ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a zahrnují náklady spojené s balením a dodáním zboží. Kupní cena je uvedena výhradně v měně CZK (koruna česká). Nabídka prodeje zboží a ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny. Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednání na webovém rozhraní s výjimkou zjištění zjevné chyby v ceně, v tom případě je povinností prodávajícího seznámit s touto skutečností kupujícího. Tato smluvní cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Akční ceny a slevy na zboží platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního nebo zlevněného zboží nebo po dobu časově určenou. Akční ceny a slevy na zboží nelze vzájemně kombinovat ani sčítat.

Objednávka zboží

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Vyplní všechny údaje uvedené v objednávce jako povinné.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • ceně zboží
  • ceně za dodání zboží
  • způsobu úhrady
  • způsobu doručení objednávaného zboží

(dále jen jako „objednávka“).

Objednávat je možno pouze prostřednictvím webového rozhraní.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu její obdržení elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží a potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou údaje uvedené v objednávce neúplné. V takovém případě prodávající kupujícího informuje a požádá ho o doplnění údajů. Prodávající nenese odpovědnost za výběr a množství zboží, které provedl kupující.

Uzávěrka objednávek probíhá vždy jednou denně. Z tohoto důvodu prodávající nemůže bezvýhradně ručit za udávané termíny dodání a správnost vyčíslení skladových zásob, které jsou uváděny u každého zboží. Prodávající si vyhrazuje právo v takovém případě objednávku pozastavit a obratem informovat kupujícího o této skutečnosti a dohodnout jiný způsob plnění objednávky (např. objednání zboží u výrobce, atd.).

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy kupujícího s prodávajícím. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), které prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Objednávka a potvrzení jejího obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit.

Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí takové smlouvy a jsou kupujícímu zaslány spolu s potvrzením objednávky. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Prodávající za tyto služby neúčtuje kupujícímu žádný zvláštní poplatek.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Odstoupení od smlouvy

Pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy nikoliv osobně v provozovně prodávajícího, má kupující právo v souladu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží Postup pro odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny je následující:

a) Spotřebitel ve výše uvedené lhůtě zašle odstoupení od smlouvy nejlépe ve formě emailové zprávy s tímto textem: „Rozhodl jsem se odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.ROK, číslo faktury ………. a žádám o vrácení kupní ceny na bankovní účet číslo:……….“ Datum a podpis. Prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí doručení odstoupení.

b) Spotřebitel doručí zboží na adresu prodávajícího Sasfin a.s., Masarykova 18, PSČ 602 00 Brno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu spolu s přiloženou kopií odstoupení od smlouvy.

c) Zboží kupující musí vrátit úplné, nepoužité, s kompletní dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené, čisté, v původním nepoškozeném obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno, případně budou způsobeny další škody, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než mu bude vrácené zboží doručeno, nebo prokázáno, že zboží bylo prodávajícímu odesláno. Vrácení kupní ceny prodávající provede bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží, které bude kupujícím zasláno prodávajícímu prostřednictvím poštovní služby „na dobírku“.

Náklady na vrácení zboží nese kupující. Kupující dále bere na vědomí, že prodávající je oprávněn mu účtovat skutečné a doložitelné náklady, které prodávajícímu vznikly s vrácením zboží, a tyto odečíst od vrácené kupní ceny.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající plnou kupní cenu obruby a příslušenství včetně poplatků za dopravu směrem ke kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání. Za brýlové čočky bude vráceno 20 % z kupní ceny, neboť tyto byly zhotoveny dle přání kupujícího (spotřebitele) dle jím zadaných údajů (hodnot dioptrií, cylindrů, os a PD) na zakázku a nelze je již jakýmkoli jiným způsobem využít pro jinou zakázku.

Platební podmínky

Kupní cenu zboží a cenu dodání zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • platba dobírkou při doručení zboží kurýrní službou. U dopravce GEIS je možné dobírku uhradit platební kartou přímo řidiči při převzetí zásilky
  • platba převodem na účet. Variabilním symbolem platby je číslo objednávky ( případně faktury)

V případě bankovního převodu je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě platby dobírkou je kupní cena splatná při převzetí zboží od dopravce.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v tištěné (elektronické) podobě na poštovní (elektronickou) adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři. V případě platby dobírkou bude faktura uložena se zbožím v zásilce.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží.

Při objednávce kompletních dioptrických brýlí, tedy obruby včetně zabroušených brýlových čoček, je nutná platba předem na účet dle faktury.

Dodací podmínky

Kupující má dvě možnosti převzetí zboží, osobním převzetím nebo převzetím zboží od zaměstnance přepravní služby. Jako závazný se považuje způsob dodání zadaný kupujícím v objednávkovém formuláři.

Osobní odběr:

Zboží může převzít kupující nebo i jiná osoba na adrese Masarykova 18, Brno, PSČ 602 00, která se musí prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Vyzvednutí je možné až poté, co kupující bude informován na telefonicky formou SMS nebo emailem.

Zaslání přepravní službou:

Kupujícímu je zboží dodáno přepravní službou GEIS nebo Českou poštu. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Dodací lhůta začíná dnem potvrzení objednávky prodávajícím. Zboží dodává prodávající nejpozději do 3 pracovních dnů v případě objednávky slunečních brýlí nebo dioptrických obrub bez brýlových čoček. V případě objednávky dioptrických obrub s brýlovými čočkami dodává prodávající zboží nejpozději do 14 pracovních dnů od potvrzení objednávky na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Uvedená doba expedice se může prodloužit v závislosti na sezónních výkyvech a vytíženosti skladu. V případě změny termínu expedice bude kupující prodávajícím neprodleně informován.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího a prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu v náklady spojené s dodáním a vrácením zboží.

Kupující je povinen při převzetí zásilky tuto zásilku zkontrolovat (počet balíků, neporušenost obalu – krabice), zda nebyl její obsah poškozen při přepravě. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@originalnibryle.cz  a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu poslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Záruční podmínky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. a § 2158 občanského zákoníku).

Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba se vztahuje na dioptrické a sluneční brýle a dioptrické čočky. Záruční doba se nevztahuje na veškeré příslušenství dodané společně se zbožím jako jsou pouzdra, utěrky a další.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc (zboží) je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a hodí se k účelu, který prodávající pro použití věci uvádí, nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti, má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Reklamace se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nešetrného zacházení, opotřebování, mechanického poškození či použitím zboží v rozporu s jeho účelem.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující. V případě oprávněné reklamace budou kupujícímu náklady spojené s reklamací refundovány.

Bezpečnost a ochrana informací

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo apod. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností obsažených v kupní smlouvě. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele za účelem vygenerování elektronického dotazníku. Kromě osob dopravujících zboží a propagujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, apod. s výjimkou situace související s distribucí, propagací internetového obchodu ( webového rozhraní ) či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží, přičemž těmto budou sděleny v nezbytném rozsahu. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby písemného vyjádření jeho nesouhlasu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kupující souhlasí s tím, že je prodávající oprávněn kupujícímu zasílat informační e-maily pro marketingové účely a to zejména s aktuálními novinkami a akčními nabídkami, atd. Kupující může kdykoliv prodávajícímu oznámit svůj nesouhlas se zasíláním takových e-mailů.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti k datu 5. 11. 2014 a nahrazují všechna předchozí ustanovení a ujednání. Prodávající si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení tyto všeobecné podmínky změnit.

Tyto obchodní podmínky jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.